Algemene voorwaarden Eco-Shopper.nl

Algemene Voorwaarden Eco-shopper.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - De prijs

Artikel   9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 - Betaling

Artikel 12 - Bescherming Persoonsgegevens

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Intellectuele Eigendom

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 Plaatsing Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.   Dag: kalenderdag;

4.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.   Ondernemer: Eco-shopper.nl, de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

7.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

8.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Eco-shopper.nl

Onderdeel van  Zoek en Shop bv

Brechtzijde 1, 2725 NR Zoetermeer

Telefoonnummer: +31857731748

E-mailadres: sales@eco-shopper.nl

KvK-nummer: 27184805

Btw-identificatienummer: NL808609178B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.   Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.   Alle aanbiedingen van producten die op de site staan vermeld zijn alleen geldig in Nederland. De productaanbiedingen en kortingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.   Indien een product besteld wordt dat (tijdelijk) niet op voorraad is, of indien de consument een bestelling doet waarvan een gedeelte (tijdelijk) niet op voorraad is, dan kan de consument contact opnemen met de ondernemer en krijgt eerstgenoemde de keuze om de bestelling in overleg (ten dele) te annuleren.

4.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

2.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de leveringscondities van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.  Indien de consument ervoor kiest om de bestelling af te halen bij de vestiging van de ondernemer, dan zijn de regels en algemene voorwaarden van de fysieke winkel van toepassing, welke duidelijk zichtbaar te vinden zijn in de fysieke winkel van de ondernemer.

4.   Retourzendingen kunnen gedaan worden aan:

Eco-shopper.nl

Brechtzijde 1

2725 NR Zoetermeer

Met dien verstande dat de consument eerst contact opneemt met de ondernemer, die de consument een RMA code verstrekt. Retourzendingen zonder RMA code worden niet geaccepteerd. Retourzendingen die naar oordeel van de ondernemer niet meer in originele staat en verpakking verkeren, gaan ten laste van de consument retour afzender.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht betrekking hebbend op een bestelling waarbij mogelijk – indachtig artikel 8 lid 4 – geen verzendkosten aan de consument in rekening zijn gebracht, dan komen de kosten van terugzending en met terugwerkende kracht de kosten van heenzending voor rekening van de consument. Bij retourzendingen betrekking hebbend op actiekortingen bepaalt de ondernemer of het recht op korting voor de consument al dan niet vervalt en zal de ondernemer dit, indien van toepassing, verrekenen met de consument.

3.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, met inachtneming van artikel 6 lid 2.

 

Artikel 8 - De prijs

1.   De prijzen vermeld in het aanbod zijn behoudens wijzigingen, hetzij als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, hetzij als gevolg van iets anders.

2.   De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief een bijdrage in de verzendkosten.

3.   Bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

4.   De verzendkosten bedragen € 6,75 tot 28 kg. Het voorbehoud hierbij is het standaardformaat van de verpakking (doos): 100x70x50 cm. Indien de grootte c.q. afmetingen van de bestelling buiten het standaardformaat van de verpakking vallen, dan komen de additionele verzendkosten ten laste van de consument.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien het pakket op het aangegeven adres niet kan worden aangenomen, wordt het pakket in totaal 1 maal aangeboden. Hierna gaat het pakket retour naar ondernemer. Levering in buitenland is ook mogelijk, tegen de daar geldende verzendkosten.

3.   De consument heeft de keuze het bestelde product (de bestelde producten) af te halen bij de vestiging van de ondernemer:

Eco-shopper.nl
Brechtzijde 1

2725 NR Zoetermeer

In dat geval zullen de consument geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

4.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

5.   In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft, met aftrek van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer, met inachtneming van de voorwaarden uit artikel 6.

7.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.   Ondernemer bepaalt de wijze van verzending van haar producten, rembours is niet mogelijk.

9.   De producten van ondernemer zijn bestemd om uitsluitend verkocht te worden in haar distributiekanalen. Bijgevolg zijn elke verkoop, aankoop of overhandiging als geschenk van de producten met het oog op doorverkoop buiten deze distributiekanalen, waarvan onder meer op websites, verboden. Ondernemer kan, losstaande van de inbreuk op het merk of op de totaliteit van de producten, de auteurs wettelijk en zo nodig strafrechtelijk aansprakelijk stellen.

Artikel 11 - Betaling

1.  Betalingen kunnen gedaan worden op de site middels iDeal, PayPal, Creditcard en Overboeking.

2.   Indien de consument kiest voor het afhalen van de bestelde producten bij de vestiging van de ondernemer, dan dient de consument bij afhalen te betalen via pin.

3.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.   Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, wordt de consument in gebreke gesteld. Indien hierop geen nakoming geschiedt, wordt de consument, na ommekomst van de hierin opgenomen betalingstermijn, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal ondernemer overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De administratiekosten die hieraan verbonden zijn, komen volledig voor rekening van de consument en kunnen oplopen tot maximaal €25,00. Indien de consument nalatig blijft in het betalen van het openstaande saldo, is ondernemer gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Hierbij zijn alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument.

Artikel 12 - Bescherming Persoonsgegevens

1.   Door de consument ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de consument.

2.   Tenzij de consument heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, worden de door de consument verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het klantenbestand van ondernemer. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van nieuwe producten die voor de consument interessant kunnen zijn. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.   Gegevens van de consument zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Voor alle mogelijke informatie, vragen of advies, kunt u terecht bij de afdeling Klantenservice:

Per e-mail sales@eco-shopper.nl of via het contactformulier op de website.

Telefonisch: +31857731748 (ma t/m vrij van 09.00-16.30, za van 9.00-11.00)

3.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

4.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Intellectueel Eigendom

1.   In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de website van ondernemer met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's enzovoorts, die zich op deze site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Eco-shopper.nl of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

2.   De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van deze site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van ondernemer.

Artikel 15 – Geschillen en Toepasselijk Recht

1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.